Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och
kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott
skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt ansvarstagande
eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors
lika värde.

Ändamål
Husums IF Idrottsallians har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och
inriktning, och skall härvid i sin verksamhet främst stödja medlemsföreningarna genom
att
bedriva inkomstskapande aktiviteter som inte har samband med den idrottsliga
aktiviteten.
utgöra samverkansorgan i myndighetskontakter av gemensamt intresse.
tillvarata Husum IF's historia.

För att klara de idrottsliga målsättningarna ekonomiskt skall Idrottsalliansen äga
möjlighet att bedriva affärsverksamhet.

.
2003-12-04/mlg